بازاریابی و فروش محصولات شرکت در بازارهاي خارج از کشور، معرفي شرکت در بازارهاي جهاني، توسعه فن آ‌وري ها و دانش جديد صنعت غذا از طريق توليد محصولات ويژه صادراتي، افزايش خوشنامي و ارتقاء نام تجاري شرکت گلها، امکان جذب منابع مالي از بانک هاي خارجي و ارزآوری وظيفه اصلي مديريت صادرات مي باشد.
نظام فروش محصولات
نظام فروش محصولات در مجتمع صنایع غذایی گلها به دليل تنوع زياد محصولات بر اساس سفارش مشتري صورت مي پذيرد .به همين لحاظ پس از انجام توافقات لازم در زمينه قیمت و مشخصات محصول، سفارش براي تحويل در يک سر رسيد مشخص در سيستم ثبت ميگردد. با توجه به گستردگي جغرافيايي و تنوع مشتريان و در راستاي مديريت بهتر بازار، صادرات به چند بخش تقسیم شده است.

فروش محصولات صادراتي در قالب اعلام پيشنهاد از طرف مناطق مختلف و ارائه قيمت از طرف مشتريان فعال صورت مي پذيرد . قيمت هاي تائيد شده بر مبنای EXW و کیفیت پایه به مشتریان اعلام شده و متناسب با مشخصات درخواست مشتري هزينه هاي اضافي در زمان ثبت سفارش به آن اضافه ميگردد. در صورت تائيد قيمت هاي پيشنهادي، کارشناسان واحد صادرات اقـدام به صدور سفارش براي مشتريان خود مي نمايند.