سایر محصولات صنایع غذایی گلها
وزن: 80 گرم

تعداد در کارتن: 20 ِ60
وزن:300گرم

تعداد در کیسه:10
وزن: 50 گرم

تعداد در کارتن: 30
وزن: 50 گرم

تعداد در کارتن: 30
تعداد درکیسه: 30