توضیحات محصول:
حبوبات گلها،پس از تهیه از بزرگترین ومعتبرترین مزارع داخلی کشوراز شهرهایی چون آذرشهر،کرمانشاه،اردبیل،اصفهان، خمین و...تهیه وسپس سرت کامل،بوجاری،دستچین،الک وپولیش می گرددودر سلفون های سه لایه لمینیت ودراوزان مختلف به بازارهای معتبرداخلی وخارجی عرضه می گردد.درضمن حبوبات به صورت بسته بندی وفله جهت کلیه مصارف عرضه می گردد.
وزن: 450 ِ 700 ِ900گرم

تعداد در کارتن: 12 ِ20عددی
وزن تقریبی: 450 ِ 700 ِ 900گرم

تعداد در کارتن: 12 ِ 20عددی
اوزان تقریبی: 450 ِ 700 ِ ِ900 گرم

تعداد در کارتن: 12 ِ20عددی
اوزان تقریبی: 450 ِ 700 ِ 900 گرم

تعداد در کارتن: 12 ِ 20عددی
اوزان تقریبی: 450 ِ 700 ِ900گرم سلفونی

تعداد در کارتن: 12 ِ20 عددی
وزن: 450 ِ 700 ِ 900گرم

تعداد در کارتن:20ِ12
وزن: 450 ِ 700 ِ 900گرم

تعداد در کارتن:20ِ12
وزن: 450 ِ 700 ِ 900گرم

تعداد در کارتن:20ِ12
وزن: 450 ِ 700 ِ 900گرم

تعداد در کارتن:20ِ12
وزن: 450 ِ 700 ِ 900گرم

تعداد در کارتن:20ِ12
وزن: 450 ِ 700 ِ 900گرم

تعداد در کارتن:20ِ12
وزن: 450 ِ 700 ِ 900گرم

تعداد در کارتن:20ِ12
لیمو عمانی
وزن: 450 ِ 700 ِ 900گرم

تعداد در کارتن:20ِ12