XTEMOS ELEMENT

POST ELEMENT STYLE MASONRY

IMG_4021

بازدید دانشجویان و نخبگان دانشگاه صنعتی شریف از مجتمع صنایع غذایی گلها

در راستای پرورش ایده ها و طرح های نوآورانه و شناسایی نقاط ضعف و خلاء های موجود در صنعت ماشین سازی کشور و ارتقاء توان تولید داخلی و مل...

ادامه مطلب

IMG_3389

بازدید گرم و صمیمانه دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی از مجتمع صنایع غذایی گلها

___نقش آفرینان فردای سرزمین در مجتمع صنایع غذایی گلها___ ___صنایع غذایی گلها خاطره ساز نسل دیروز، همراه نسل امروز، و برند نام آشنای ...

ادامه مطلب

IMG_1852

بازدید دبیر ستاد توسعه حوزه انرژی کشور از مجتمع صنایع غذایی گلها

آقای دکتر مهدی زاده دبیر ستاد توسعه حوزه انرژی کشور به همراه هیئت همراه و جمعی از متخصصین حوزه انرژی از مجتمع صنایع غذایی گلها بازدید و...

ادامه مطلب

XTEMOS ELEMENT

BLOG DEFAULT

بازدید دانشجویان و نخبگان دانشگاه صنعتی شریف از مجتمع صنایع غذایی گلها

در راستای پرورش ایده ها و طرح های نوآورانه و شناسایی نقاط ضعف و خلاء های موجود در صنعت ماشین سازی کشور و ارتقاء توان تولید داخلی و مل...

ادامه مطلب

بازدید گرم و صمیمانه دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی از مجتمع صنایع غذایی گلها

___نقش آفرینان فردای سرزمین در مجتمع صنایع غذایی گلها___ ___صنایع غذایی گلها خاطره ساز نسل دیروز، همراه نسل امروز، و برند نام آشنای ...

ادامه مطلب

XTEMOS ELEMENT

BLOG WITH SMALL IMAGES

بازدید دانشجویان و نخبگان دانشگاه صنعتی شریف از مجتمع صنایع غذایی گلها

در راستای پرورش ایده ها و طرح های نوآورانه و شناسایی نقاط ضعف و خلاء های موجود در صنعت ماشین سازی کشور و ارتقاء توان تولید داخلی و مل...

ادامه مطلب

بازدید گرم و صمیمانه دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی از مجتمع صنایع غذایی گلها

___نقش آفرینان فردای سرزمین در مجتمع صنایع غذایی گلها___ ___صنایع غذایی گلها خاطره ساز نسل دیروز، همراه نسل امروز، و برند نام آشنای ...

ادامه مطلب

XTEMOS ELEMENT

BLOG CHESS

بازدید دانشجویان و نخبگان دانشگاه صنعتی شریف از مجتمع صنایع غذایی گلها

در راستای پرورش ایده ها و طرح های نوآورانه و شناسایی نقاط ضعف و خلاء های موجود در صنعت ماشین سازی کشور و ارتقاء توان تولید داخلی و مل...

ادامه مطلب

بازدید گرم و صمیمانه دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی از مجتمع صنایع غذایی گلها

___نقش آفرینان فردای سرزمین در مجتمع صنایع غذایی گلها___ ___صنایع غذایی گلها خاطره ساز نسل دیروز، همراه نسل امروز، و برند نام آشنای ...

ادامه مطلب

بازدید دبیر ستاد توسعه حوزه انرژی کشور از مجتمع صنایع غذایی گلها

آقای دکتر مهدی زاده دبیر ستاد توسعه حوزه انرژی کشور به همراه هیئت همراه و جمعی از متخصصین حوزه انرژی از مجتمع صنایع غذایی گلها بازدید و...

ادامه مطلب

XTEMOS ELEMENT

BLOG ALTERNATIVE

اخبار گلها

بازدید دانشجویان و نخبگان دانشگاه صنعتی شریف از مجتمع صنایع غذایی گلها

در راستای پرورش ایده ها و طرح های نوآورانه و شناسایی نقاط ضعف و خلاء های موجود در صنعت ماشین سازی کشور و ارتقاء توان تولید داخلی و مل...

ادامه مطلب

اخبار گلها

بازدید گرم و صمیمانه دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی از مجتمع صنایع غذایی گلها

___نقش آفرینان فردای سرزمین در مجتمع صنایع غذایی گلها___ ___صنایع غذایی گلها خاطره ساز نسل دیروز، همراه نسل امروز، و برند نام آشنای ...

ادامه مطلب

XTEMOS ELEMENT

CAROUSEL OF POSTS